Document de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”) în scopul utilizării aplicației pentru telefoane mobile deținută de Plugpoint („Documentul de Informare GDPR”)

 

Capitolul 1: Introducere

1.1   Operatorul

Orice date cu caracter personal colectate prin intermediul aplicației pentru telefoane mobile inteligente deținută de Plugpoint (“Aplicația”) vor fi procesate de către Charge Point S.R.L., o societate înmatriculată în România, cu sediul în București, Calea Văcărești, nr. 320, bl. 8D, ap. 13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11414/2017, CIF RO37904461, (denumită în continuare “Plugpoint” sau “Operatorul”). Plugpoint va opera datele tale cu caracter personal potrivit prevederilor prezentului Document de Informare GDPR și în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor în temeiul GDPR, Operatorul și-a desemnat propriul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (“DPO”). Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile tale, precum și să îți furnizăm orice informații suplimentare de care ai putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor tale, te încurajăm să contactezi DPO prin transmiterea solicitării tale prin oricare dintre următoarele modalități:

(i) prin e-mail la adresa [contact@plugpoint.ro];

(ii) prin poștă sau curier la adresa: Sos. Giurgiului 73-75, Comuna 1 Decembrie, Ilfov, 077005

1.2    Persoanele vizate

Acest Document de Informare se adresează utilizatorilor Aplicației (“Utilizatorii”) care intenționează să acceseze Aplicația și/sau serviciile de încărcare pentru autovehicule electrice (inclusiv cele hibride) (“Autovehicule Electrice”) oferite prin intermediul acesteia (”Serviciile”):

(i)            în nume personal, în calitate de persoane fizice posesoare de Autovehicule Electrice, în vederea achiziționării Serviciilor;

(ii)           în calitate de angajați sau reprezentanți ai unei societăți deținătoare de Autovehicule Electrice, în vederea achiziționării Serviciilor;

(iii)         oricărei alte persoane fizice care accesează și interacționează cu Aplicația, fără intenția de a achiziționa Serviciile.

1.3   Scopul Documentului de Informare GDPR

Scopul prezentului Document de Informare GDPR este de a asigura conformitatea și transparența privind prelucrarea datelor tale personale furnizate sau colectate ca urmare a utilizării Aplicației potrivit prevederilor GDPR și celorlalte prevederi legislative în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Acest Document de Informare subliniază, printre altele, principiile prelucrării datelor, drepturile tale în calitate de Utilizator al Aplicației și oferă informații despre scopul și modul în care datele tale personale sunt colectate, procesate și protejate.

Capitolul 2: Tipuri de date colectate și scopul colectării. Consimțământul

2.1   Tipuri de date colectate și scopul colectării

Plugpoint, în calitate de operator, va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal pe care tu ni le furnizezi sau care au fost colectate în mod legitim ca urmare a utilizării de către tine a Aplicației și/sau a Serviciilor.

Plugpoint va prelucra datele tale cu caracter personal în scopuri foarte specifice, cu respectarea principiului de “reducere la minimum a datelor” și numai dacă există o bază legală, asigurată în conformitate cu legislația aplicabilă privitoare la protecția datelor cu caracter personal și la confidențialitate. Mai precis, Plugpoint va prelucra date cu caracter personal numai dacă au fost îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele cerințe legale:

  • ți-ai exprimat consimțământul specific, informat, clar și afirmativ pentru prelucrarea datelor menționate;
  • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei relatii contractuale;
  • prelucrarea are loc în scopul urmăririi intereselor legitime ale Plugpoint;
  • prelucrarea se face ca urmare a obligației legale a Plugpoint de a prelucra datele cu caracter personal menționate.

Tabelul de mai jos sumarizează tipul de date colectate, scopul colectării, precum și baza legală care stă la baza respectivei colectări.

 Date cu caracter personal

Metodă colectare

Scopul prelucrării

Baza legală

 

Adresa de e-mail

 

 

Furnizare directă Utilizator

 

Extensiile rețelelor de socializare (“social log-ins”) -înregistrarea în Aplicație poate fi realizată și utilizând extensiile rețelelor de socializare Facebook, Google, Apple, Microsoft, în conformitate cu Termenii și Condiții Generale pentru Accesarea Aplicației și a Serviciilor de Încărcare (“Condițiile Generale”)

 

 

 

Furnizarea Serviciilor și punerea la dispoziție a Aplicației către Utilizatori

 

 

Securitate

 

 Marketing

 

Îndeplinirea unei relații contractuale (art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR)

 

 

Îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului (art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR)

 

Consimțământul Utilizatorului (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR)

 

 

Număr de telefon

 

Furnizare directă Utilizator - Numărul de telefon este util pentru contactarea Utilizatorului, în cazul unei probleme sesizate de acesta în legătură cu Aplicația și/sau Serviciile.

 

 

 

 

 

Numărul de telefon este asociat unui singur Utilizator. Nu pot exista două conturi de utilizator cărora să le fie alocate același număr de telefon.

 

 

Furnizarea Serviciilor și punerea la dispoziție a Aplicației către Utilizatori

 

 

 

 

 

Securitate

 

 

Îndeplinirea unei relații contractuale (art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR)

 

 

 

 

 

Îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului (art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR)

 

 

Locația geografică

 

Utilizare Aplicație – locația geografică este necesară pentru afișarea în Aplicație a stațiilor relevante din zona Utilizatorului

 

 

Furnizarea Serviciilor

 

Îndeplinirea unei relații contractuale (art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR)

 

VID Number

 

Utilizare Aplicație – VID Number este un identificator unic pentru Autovehiculul Electric al Utilizatorului și poate fi asociat contului de utilizator

 

Furnizarea Serviciilor

 

Îndeplinirea unei relații contractuale (art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR)

 

Nume și prenume

 

Punerea la dispoziție de către procesatorul de plăți – Plugpoint nu stochează numele și prenumele Utilizatorilor. Plugpoint are acces la acestea numai prin punerea lor la dispoziție de către procesatorul de plăți în procesul de efectuare a plăților

 

Furnizarea Serviciilor

 

Finalizarea procesului de plată

 

Îndeplinirea unei relații contractuale (art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR)

 

 

Date colectate prin cookies (cookies> pentru log-in, cookies pentru mesaje, cookies pentru ultima stație de încărcare utilizată, cookies de performanță)

 

 

Cookie-urile sunt fișiere mici de text pe care Aplicația le plasează pe telefonul tău mobil inteligent atunci când o accesezi. Acestea nu sunt utilizate pentru a colecta informații personale ale Utilizatorilor, ci numai pentru a facilita navigarea în Aplicație si utilizarea Serviciilor. Aplicația utilizează următoarele tipuri de cookies:

 

Cookie-uri pentru log-in– utilizate pentru a recunoaște Utilizatorii în cadrul unei sesiuni de lucru;

 

Cookie-uri pentru mesaje – utilizate pentru a monitoriza notificările primite și acceptate de Utilizator;

 

Cookie-uri pentru ultima stație de încărcare utilizată – utilizate pentru monitorizarea și analizarea datelor operațiunii de încărcăre și identificarea ultimei stației de încărcare utilizată;

 

Cookie-uri de performanță – utilizate pentru îmbunătățirea funcționalității Aplicației, rafinarea selecției conținutului și aspectului ca răspuns la nevoile Utilizatorului.

 

Datele colectate prin cookies vor fi prelucrate în urma acordului tău furnizat prin intermediului chestionarului pop-up ce va fi afișat la momentul înregistrării în Aplicație sau atunci când lipsește un cookie pe telefonul tău mobil inteligent. Dacă refuzați să acceptati cookie-urile, calitatea utilizării Aplicației poate fi afectată.

 

 

Furnizarea Serviciilor

 

 

Consimțământul Utilizatorului (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR)

 

2.2    Consimțământul pentru prelucrarea anumitor date

Pentru scopurile stabilite la Secțiunea 2.1 de mai sus și marcate corespunzător, nu este necesar consimțământul tău privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Orice refuz de a furniza acest acord împiedică utilizarea Serviciilor și a Aplicației.

Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară în toate cazurile în care prelucrarea reprezintă o cerință legală sau este necesară pentru îndeplinirea unei relații contractuale sau pentru implementarea măsurilor precontractuale adoptate la solicitarea ta. Cu excepția refuzului ce vizează acordul de marketing sau acordul privind colectarea datelor prin cookie-uri, un refuz din partea ta de a pune la dispoziție datele tale cu caracter personal menționate la secțiunea 2.1 poate pune Operatorul în imposibilitatea de a efectua activitatea pentru care au fost colectate datele tale cu caracter personal.

Totuși, furnizarea datelor tale cu caracter personal în scopul prelucrării pentru activități de marketing direct și pentru utilizarea cookie-urilor este voluntară, iar neacordarea consimțământului tău în astfel de cazuri nu va avea niciun efect asupra îndeplinirii relației contractuale. Caracterul obligatoriu sau opțional al transmiterii datelor va fi specificat în momentul colectării acestora.

2.3    Retragerea consimțământului

În orice moment beneficiezi de dreptul de a îți retrage orice consimțământ acordat, cu efecte pentru viitor. În astfel de situații, în măsura în care este necesar, Plugpoint te va notifica în acest sens și va întrerupe prelucrarea datelor în scopurile pentru care ți-ai retras acordul. Pentru a îți retrage consimțământul, transmite un mesaj către DPO. Informațiile de contact sunt disponibile la Secțiunea 1.1 din prezentul Document de Informare GDPR.

Cu toate acestea, te informăm că accesarea Aplicației și utilizarea Serviciilor va mai fi posibilă numai după retragerea consimțământului cu privire la datele cu caracter personal prelucrate opțional. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate obligatoriu, retragerea consimțământului echivalează cu imposibilitatea de a mai putea accesa Aplicația și de a utiliza Serviciile.

În cazul datelor colectate prin cookie-uri, poți să îți retragi consimțământul și prin ștergerea cookie-urilor de pe telefonul tău mobil inteligent. Pentru a afla cum să faci asta, consultă manualul de instrucțiuni al acestuia.

De asemenea, îți poți retrage consimțământul prin ștergerea în întregime a contului de utilizator. Plugpoint nu va mai prelucra datele tale cu caracter personal, având obligația de a le șterge conform Secțiunii 4.2 din prezentul Document de Informare GDPR.

Capitolul 3: Metode de prelucrare

3.1    Prelucrarea electronică. Inaplicabilitatea prelucrării automate

Plugpoint îți aduce la cunoștință că va prelucra datele tale personale prin utilizarea instrumentelor electronice, inclusiv arhivarea în bazele de date computerizate, în scopurile legate de utilizarea Aplicației.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace electronice și de către terțe părți pe care Plugpoint le-a contractat pentru gestionarea datelor.

În ceea ce privește tranzacțiile de plată, Plugpoint nu colectează respectivele date financiare (tipul de card, banca emitentă, IBAN etc.), acestea fiind colectate direct de catre procesatorul de plăți (în cazul nostru, Banca Transilvania). Poți consulta politica de confidențialitate a procesatorului de plăți, disponibilă la următoarea adresă: https://www.bancatransilvania.ro/cariere/politica-confidentialitate-people-of-bt

Datele cu caracter personal referitoare la contul de utilizator sunt partajate cu furnizorul de servicii Auth0. Auth0 furnizează servicii de autentificare și autorizare în Aplicație și va stoca adresa ta de e-mail. Politica de confidențialitate a Auth0poate fi consultată la următoarea adresă https://auth0.com/docs/secure/data-privacy-and-compliance

În ceea ce privește numărul de telefon al Utilizatorului, Twilio este cel care oferă soluția de SMS-uri pentru verificarea numărului de telefon al Utilizatorului, iar datele tale personale referitoare la numărul de telefon vor fi prelucrate în acord cu politica de confidențialitate a Twilio, disponibilă la următoarea adresă https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy

Plugpoint nu implementează procese de luare a deciziilor automate prin Aplicație și nici o altă formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

 

3.2    Stocare și gestionare a bazelor de date

Plugpoint stochează datele cu caracter personal în baza de date proprie, pe servere externe de la furnizori de astfel de servicii.

Furnizorii de servicii sunt cei care pot gestiona volumele necesare și pot asigura tehnologia prin care Plugpoint poate să îți prelucreze datele tale cu caracter personal într-un mod eficient.

Furnizorii de servicii sunt obligați să trateze datele cu caracter personal în conformitate cu prezentul Document de Informare GDPR și conform instrucțiunilor Plugpoint.

 

3.3    Măsuri de securitate

Plugpoint se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmiterea datelor tale cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și stocăm datele pe servere securizate cibernetic, aparținând unor furnizori specializați în astfel de servicii cu care Plugpoint a încheiat un contract în acest sens. Accesul la serverele securizate este permis doar persoanelor autorizate. Prevenirea atacurilor cibernetice asupra servelor se realizează prin sisteme de securitate corespunzătoare.  

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, îți atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Plugpoint nu poate fi ținut răspunzător pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul Plugpoint.

Și tu ai responsabilitatea de a lua măsuri pentru a îți păstra datele cu caracter personal în siguranță (inclusiv parola). Nu trebuie să împarți cu nimeni contul de utilizator, să divulgi parola aferentă acestuia sau să permiți terțelor părți să acceseze contul tău de utilizator. Dacă se întâmplă acest lucru, ești de acord să raportezi imediat la adresa de e-mail contact@plugpoint.ro. Plugpoint nu poate fi ținut răspunzător pentru eșecul de a păstra în siguranță parola sau contul de utilizator.

Te sfătuim să îți actualizezi parola periodic pentru a reduce riscul accesului neautorizat la contul tău de utilizator. Când faci acest lucru, ar trebui să îți consolidezi parola cu o combinație de litere mari și mici, numere, semne de punctuație și alte simboluri.

Capitolul 4: Păstrarea datelor

4.1    Perioada de păstrare

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile enumerate mai sus vor fi păstrate pe durata necesară pentru scopul specific, în conformitate cu principiile proporționalității și necesității.

În general, în cazul în care există perioade de păstrare a datelor în baza unor prevederi legale (de exemplu, cele care decurg din legislația fiscală) sau contractuale, Plugpoint va stoca datele până la expirarea perioadelor respective. După expirarea acestora, Plugpoint va șterge datele corespunzătoare.

Pentru datele cu caracter personal colectate în baza consimțământului Utilizatorului menționate mai sus în Secțiunea 2.1, acestea vor fi păstrate cât timp nu este revocat consimțământul acestuia, cu excepția cazului în care păstrarea ulterioară acestui termen este necesară pentru gestionarea unor acțiuni în curs de desfășurare și pentru a îndeplini anumite obligații legale.

4.2    Ștergerea datelor

Ca regulă, Plugpoint va stoca datele tale cu caracter personal până la momentul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate. Poți să ne soliciți oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestei solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Prin ștergea contului de utilizator, Plugpoint va elimina toate datele tale cu caracter personal stocate în Aplicație, inclusiv cele stocate în baza extensiilor rețelelor de socializare utilizate în Aplicație, cu excepția situațiilor în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime impun păstrarea anumitor informații ulterior ștergerii contului de utilizator.

 Capitolul 5: Transferul datelor și destinatarii

5.1    Tipurile de destinatari

Pentru scopurile mentionate mai sus, Plugpoint va putea pune datele tale cu caracter personal la dispoziția următorilor destinatari:

(i)          angajaților și reprezentanților Plugpoint;

(ii)         furnizorii de servicii specializate (Auth0, Twilio etc.); 

(iii)        rețelele de socializare (Facebook, Google etc.);

(iv)        autoritățile de aplicare a legii și alte autorități sau alte părți în litigiu (dacă este cazul).

5.2    Transferuri internaționale de date

În prezent, stocăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal doar pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale tale cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii Europene, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în special prin intermediul extensiilor rețelelor de socializare utilizate în Aplicație. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a se ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție în scopul de a vă proteja drepturile și interesele.

 Capitolul 6: Drepturile Utilizatorului

6.1    Drepturile subiecților de date

Potrivit prevederilor din Regulamentul GDPR și dacă respectivele prevederi și cerințe din GDPR sunt îndeplinite, ai următoarele drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal comunicate:

(i)           Articolul 15 – Dreptul de acces: Ai dreptul de a ne solicita confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate date cu caracter personal care te privesc și, dacă este cazul, accesul la datele personale și anumite informații;

(ii)           Articolul 16 – Dreptul de rectificare: Ai dreptul să ne soliciți rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținând cont de scopurile prelucrării, ai dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

(iii)         Articolul 17 – Dreptul de ștergere: Ai dreptul să ne soliciți ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate;

(iv)         Articolul 18 – Dreptul la restricționarea prelucrării: Ai dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării datelor;

(v)           Articolul 20 – Dreptul la portabilitatea datelor:  Ai dreptul de a primi într-o formă structurată, frecvent utilizată, pe un dispozitiv automat și de a transmite fără nicio piedică respectivele date unui alt operator. De asemenea, ai dreptul să soliciți ca datele să fie transmise direct de noi în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

(vi)          Articolul 77 – Dreptul de a face o sesizare: Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, ai dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în țara unde ai reședința, locul de muncă sau unde se află locul presupusei încălcări, dacă consideri că prelucrarea datelor personale datele care te privesc încalcă GDPR. Poți găsi o listă a autorităților de supraveghere din UE la https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Pentru România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la: https://www.dataprotection.ro/?page=contact 

(vii)        Articolul 21 - Dreptul de a te opune: Ai dreptul de a te opune în orice moment prelucrării datelor tale cu caracter personal efectuate pentru urmărirea intereselor legitime ale Plugpoint sau ale terțelor părți cărora Plugpoint le pune la dispoziție date cu caracter personal, prevăzute la Secțiunea 5.1. Dacă te opui prelucrării datelor tale cu caracter personal, Plugpoint nu va mai realiza prelucrări ulterioare ale datelor tale, cu excepția cazurilor în care au fost stabilite motive legitime întemeiate pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra intereselor sau drepturilor tale, sau în cazul în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing, ai dreptul de a te opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal pentru un astfel de scop.

(viii)       Articolul 7 alin. (3) - Dreptul de a retrage consimțământul

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul tău informat, ai dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. În vederea retragerii consimțământului, ne poți contacta la [“…”].

 Capitolul 7: Legături către terți

7.1    Extensii ale rețelelor de socializare (“social log-ins”)

Plugpoint te informează că anumite date de contact vor fi colectate în conformitate cu autorizațiile permise de tine pentru extensia respectivă. Așadar, te rugăm să îți verifici setările pentru rețelele de socializare și să analizezi cu atenție politica de confidențialitate aferentă acestora, deoarece respectivele setări ar putea permite extensiei să divulge datele personale către Plugpoint, autorizând astfel Plugpoint să colecteze informații. Plugpoint nu are nicio influență asupra datelor colectate şi a metodelor de prelucrare a datelor. Plugpoint nu își asumă nicio răspundere pentru politicile de prelucrare a datelor personale ale acestor rețele de socializare.

Prin urmare, îți recomandăm să citești politicile de confidențialitate ale fiecărei astfel de extensii pe care o accesezi.

7.2    Serviciul GPS

Unele servicii ale Aplicației implică utilizarea altor aplicații care identifică locația fizică a telefonului tău inteligent, utilizând date referitoare la longitudinea si latitudinea în care este localizat telefonul tău inteligent („Date de locație”). Datele de locație sunt partajate cu respectivul furnizor de servicii, care convertește datele de locație într-o adresă stradală. Această adresă este utilizată de Aplicatie pentru a furniza serviciul solicitat de tine, de exemplu pentru a identifica poziția telefonul tău inteligent și distanța acestuia din urmă până la punctul de încărcare selectat.

Îți recomandăm să citești politicile de confidențialitate ale fiecărei astfel de aplicații pe care o accesezi. Reține că Plugpoint nu își asumă nicio răspundere pentru politicile de prelucrare a datelor personale ale acestor aplicații.

7.3    Alți terți

Aplicația conține legături către și de pe site-uri web și aplicații ale altor terți, cum sunt Auth0, Twilio etc. Dacă urmezi un link către oricare dintre aceste site-uri web sau aplicații, reține că acestea au propriile politici de confidențialitate. Plugpoint nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web sau aplicații își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor terți.

Capitolul 8: Actualizări ale Documentului de Informare GDPR

Plugpoint își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Documentul de Informare GDPR, pentru a reflecta orice modificare a modului prin care Plugpoint prelucrează datele tale cu caracter personal sau orice modificare a cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa în Aplicație versiunea actualizată și modificată a Documentului de Informare GDPR, motiv pentru care te rugăm să verifici periodic conținutul acestui Document de Informare GDPR.